RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Na co?

 • Dotacje na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Wsparcie będzie można uzyskać w ramach dwóch typów projektów:

 • I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w  przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
 • II Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Dla kogo?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
 • Duże Przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin naboru?

28 kwiecień 2017 – 22 czerwiec 2017

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

293 022 210 PLN, w tym:

 • Typ 1:

- 67 346 348 PLN (dla sektora MŚP),

- 20 560 315 PLN (dla dużych przedsiębiorstw);

 • Typ 2: 

- 157 141 480 (dla sektora MŚP),

- 47 974 064  (dla dużych przedsiębiorstw);

Jaka jest wartość projektu?

 • I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R: 10 mln PLN.
 • II Typ projektu: Wsparcie prac B+R: 5 mln PLN.

Duże przedsiębiorstwa, składające projekt generujący dochód, w którym wartości wydatków kwalifikowalnych przekraczają równowartość 1 000 000,00 EUR zobligowane są do skorygowania kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zastosowaną w działaniu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach stawką ryczałtową 20%.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw;
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

W ramach prac badawczo-rozwojowych:

 • 70% na badania przemysłowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% na badania przemysłowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 50% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,
 • 45% na eksperymentalne prace rozwojowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% na eksperymentalne prace rozwojowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 25% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,
 • intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych
  (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), w sytuacji gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

W ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne:

 • 50%  dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie są ograniczenia?

 • wnioskodawca w ramach konkursu może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie zgodnie z warunkami przyznawania pomocy. W ramach typu 1: jeden wniosek dofinansowanie;  w ramach typu 2: jeden wniosek o dofinansowanie,
 • wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu - brak jest możliwości złożenia wniosku łączącego dwa typy projektów.
 • w przypadku konkursu  dla 1 typu projektu  warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej

- Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w przypadku wyboru kilku typów inwestycji początkowej jest zobowiązany wskazać, który z nich stanowi typ dominujący.

 • Każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego Beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego.

- W przypadku, gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie stanowi zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

- W przypadku, gdy inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie prowadzi do dywersyfikacji istniejącego zakładu wówczas koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 • Do poszczególnych typów inwestycji początkowych realizowanych przez przedsiębiorstwa należą:

- Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

- Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

- Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu,

- Założenie nowego zakładu.

 • Warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo wsparcia w konkursie jest opisanie we wniosku o dofinansowanie możliwego efektu dyfuzji, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem oraz zapewnienie, że przyznana pomoc  nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii Europejskiej.

Fiszka: Śląsk 1.2

Źródło:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,  2017.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 2017

Regulamin konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 2017.