RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 

Termin naboru wniosków:

 • Nabór wniosków zakończony

 

Typy projektów: 

I Typ projektu: W konkursie Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w ramach 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R 

II Typ projektu: W przedmiotowym konkursie Wnioskodawcy mogą również uzyskać wsparcie również w ramach 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe. W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które wpisują się w obszar inteligentnej specjalizacji Województwa Śląskiego – MEDYCYNA.

 

Kto może skorzystać

 • Mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 20 304 900 PLN

Minimalna wartość dofinansowania: 

 • 100 tys. PLN

 

Poziom dofinansowania projektu:

 • w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności:

- 70% w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 60% w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 50% w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,

- 45% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 35% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

25% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw.

 

 • dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę:

- 50% na prace przemysłowe i 25 % na prace eksperymentalno – rozwojowe w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej,

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% (jednak nie więcej niż do 80%), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego,

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% (jednak nie więcej niż do 80%), jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

 • w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne:

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

 • w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej:

- 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,

- 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw,

- 25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

 • 100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, gdyż w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa.

 

Gdy projekt realizowany jest w formule konsorcjum, wówczas:

 • 30% kosztów kwalifikowalnych powinno/y ponosić przedsiębiorstwo/a - wymóg ten jest obowiązujący wyłącznie na etapie aplikowania,
 • każdy z konsorcjantów musi ponosić wydatki w ramach projektu.

 

Jakie są ograniczenia?

Dla projektu typu 1:

 • Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa planu badań tj. planu prac B+R.
 • Warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w przypadku wyboru kilku typów inwestycji początkowej jest zobowiązany wskazać, który z nich stanowi typ dominujący.

​Dla projektu typu 2: 

 • Warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu.
   

Więcej informacji => https://www.a1europe.pl/oferta/dotacje-unijne/projekty-b-r/rpo-wsl-1-2/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-slaskiego-rpo-slaskie-1-2/rvye_qqbh

Źródło:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Regulamin konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 2021.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego na 2021 rok.