RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Jaki cel?

 • Dofinansowanie na stworzenie lub dalszy rozwój prosperującego już zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach, które ma służyć wprowadzeniu innowacyjnych działań.
 • Pomoc finansowa dla prac B+R w firmach.

Istnieją dwa typy projektów, w ramach których można otrzymać dofinansowanie:

Typ pierwszy:

Dofinansowanie na stworzenie lub dalszy rozwój prosperującego już zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach, które ma służyć wprowadzeniu innowacyjnych działań.

Typ drugi:

Pomoc finansowa dla prac B+R w firmach.

Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Kiedy są przyjmowane wnioski?

Od 28 kwietnia 2017 roku do 17 lipca 2017

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

293 022 210 PLN, w tym:

 • Typ 1:

- 67 346 348 PLN (dla sektora MŚP),

- 20 560 315 PLN (dla dużych przedsiębiorstw);

 • Typ 2: 

- 157 141 480 (dla sektora MŚP),

- 47 974 064  (dla dużych przedsiębiorstw);

Ile wynosi wartość projektu?

Pierwszy typ projektu: Dofinansowanie na stworzenie lub dalszy rozwój prosperującego już zaplecza B+R: 10 mln PLN.

Drugi typ projektu: Pomoc finansowa dla prac B+R: 5 mln PLN.

Duże przedsiębiorstwa, które składają projekt generujący dochód, w którym to wartość wydatków kwalifikowalnych przekracza równowartość 1000000,00 euro, mają obowiązek skorygować koszty kwalifikowalne, w ramach zastosowanej w działaniu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach kwoty ryczałtowej 20%.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw;
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

W ramach prac badawczo-rozwojowych:

 • 70% na badania przemysłowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% na badania przemysłowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 50% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,
 • 45% na eksperymentalne prace rozwojowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% na eksperymentalne prace rozwojowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 25% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,

Pomoc w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 p.p. (maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych), w przypadku gdy wyniki projektu szybko się rozpowszechnią w czasie konferencji, poprzez publikacje, ogólnodostępne bazy, czy też oprogramowanie (bezpłatne albo otwarte).

Z rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie udzielania wsparcia dla innowacyjności i innowacji procesowych i organizacyjnych wynika, że maksymalny poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm wynosi 50%.

Jakie są ograniczenia?

 • osoba, ubiegająca się o dofinansowanie w ramach konkursu ma możliwość złożenia dwóch wniosków, mając na uwadze warunki przyjmowania pomocy. W zależności od typu dozwolone są:

  a) typ pierwszy – jeden wniosek

  b) typ drugi – drugi wniosek

 • nie można złożyć wniosku, który łączy dwa typy projektów, wniosek o wsparcie finansowe może obejmować tylko jeden typ projektu.
 • w ramach konkursu dla pierwszego typu projektu, warunkiem który należy spełnić, aby otrzymać wsparcie jest potwierdzenie, że przedsięwzięcie, opisane we wniosku aplikacyjnym jest inwestycją początkową.

- Przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie, wybierając kilka typów inwestycji początkowej, musi wybrać, który z nich będzie typem dominującym..

 • Każda inwestycja początkowa, która została zapoczątkowana przez jednego beneficjenta (poziom grupy) w czasie 3 lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją, która jest objęta pomocą w tym samym regionie na poziomie trzecim wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych w celu statystycznym, zostaje uznana za część jednostkowego projektu inwestycyjnego.

-Jeśli inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, jest znamienną zmianą procesu produkcji, to jej koszty kwalifikowalne powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów, które są związane z działalnością, która podlega modernizacji w trakcie poprzedzających 3 lat obrotowych.

- Jeśli inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie jest przyczyną dywersyfikacji funkcjonującego już zakładu, wtedy koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową powtórnie wykorzystanych aktywów, która jest odnotowana w roku obrotowym, który poprzedza rozpoczęcie prac.

 • Do wybranych typów inwestycji początkowych realizowanych przez firmy możemy wymienić:

  - dywersyfikację produkcji zakładu dzięki wprowadzeniu produktów, wcześniej nieprodukowanych w danym zakładzie;

  - wzrost zdolności produkcyjnej zakładu już istniejącego,

  - znamienną zmianę procesu produkcyjnego,

  - stworzenie nowego zakładu.

 • Duże przedsiębiorstwo musi spełnić poniższe warunki, aby otrzymać wsparcie w konkursie. Są to:

  opisanie we wniosku o wsparcie finansowe prawdopodobnego efektu rozprzestrzeniania, zwłaszcza rozpowszechniania w zakresie działalności B+R, która jest ściśle związana z danym projektem,

  potwierdzenie, że otrzymana pomoc finansowa nie zmniejszy miejsc pracy w funkcjonujących już ośrodkach na obszarze Unii Europejskiej.

Fiszka archiwalana: Śląsk 1.2

Źródło:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,  2017.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 2017

Regulamin konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 2017.