RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typy projektów:

I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w  przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej (inwestycje początkowe). Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R. 

II Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Do wsparcia będą kwalifikowały  się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe 

Warunek wsparcia w przypadku I typu projektu:

 • Przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań, tj. planu prac B+R trwających minimum przez okres trwałości projektu.

Warunek wsparcia w przypadku II typu projektu:

 • Komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu, rozumiane jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej.
 • Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę eksperymentalnych prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS.

Nie ma możliwości zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu.

Kto może skorzystać

 • Mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, w odniesieniu do typu 2:  

 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych.

pod warunkiem, iż liderem będzie pozostawało przedsiębiorstwo z kategorii MŚP posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego.

Termin naboru:

 • Konkurs zakończony. Aktualnie brak naboru.

Minimalna wartość dofinansowania: 

 • 100 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 

 • I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R: 10 mln PLN.
 • II Typ projektu: Wsparcie prac B+R: 5 mln PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw;
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

W ramach prac badawczo-rozwojowych:

 • 70% na badania przemysłowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% na badania przemysłowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 50% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,
 • 45% na eksperymentalne prace rozwojowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% na eksperymentalne prace rozwojowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 25% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,

Pomoc w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 p.p. (maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych), w przypadku gdy wyniki projektu szybko się rozpowszechnią w czasie konferencji, poprzez publikacje, ogólnodostępne bazy, czy też oprogramowanie (bezpłatne albo otwarte).

Z rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie udzielania wsparcia dla innowacyjności i innowacji procesowych i organizacyjnych wynika, że maksymalny poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm wynosi 50%.

Jakie są ograniczenia?

Dla projektu typu 1:

 • Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa planu badań tj. planu prac B+R.
 • Warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w przypadku wyboru kilku typów inwestycji początkowej jest zobowiązany wskazać, który z nich stanowi typ dominujący.

​Dla projektu typu 2: 

 • Warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu.
   

Fiszka archiwalna: Śląsk 1.2

Źródło:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,  2018

Regulamin konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 2018.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego na 2020 rok.