RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typy projektów:

I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w  przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej (inwestycje początkowe)

II Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Warunek wsparcia w przypadku I typu projektu:

 • Przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań, tj. planu prac B+R trwających minimum przez okres trwałości projektu.

Warunek wsparcia w przypadku II typu projektu:

 • Komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu, rozumiane jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej.
 • Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę eksperymentalnych prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS.

Nie ma możliwości zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu.

Kto może skorzystać

Mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru:

19 październik 2017 - 28 grudnia 2017

Kolejny nabór planowany jest w kwietniu 2018 r. 

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

195 971 299, 56 PLN

Minimalna wartość dofinansowania: 

200 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 

 • I Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R: 10 mln PLN.
 • II Typ projektu: Wsparcie prac B+R: 5 mln PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% dla średnich przedsiębiorstw;
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

W ramach prac badawczo-rozwojowych:

 • 70% na badania przemysłowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% na badania przemysłowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 50% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,
 • 45% na eksperymentalne prace rozwojowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% na eksperymentalne prace rozwojowe dla średnich przedsiębiorstw,
 • 25% na badania przemysłowe dla dużych przedsiębiorstw,

Pomoc w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 p.p. (maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych), w przypadku gdy wyniki projektu szybko się rozpowszechnią w czasie konferencji, poprzez publikacje, ogólnodostępne bazy, czy też oprogramowanie (bezpłatne albo otwarte).

Z rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie udzielania wsparcia dla innowacyjności i innowacji procesowych i organizacyjnych wynika, że maksymalny poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm wynosi 50%.

Jakie są ograniczenia?

Dla projektu typu 1:

 • warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w przypadku wyboru kilku typów inwestycji początkowej jest zobowiązany wskazać, który z nich stanowi typ dominujący.

​Dla projektu typu 2: 

 • Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce.
 • Przerwanie realizacji projektu badawczego oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie skutkować zwrotem środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu beneficjent wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników dotychczas przeprowadzonych prac B+R bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych

Fiszka: Śląsk 1.2 (wydłużono nabór do 29 grudnia 2017)

Źródło:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,  2017.

Regulamin konkursu 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 2017.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 2018.