RPO WSL 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

RPO WSL 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Na co?

Dotacje na budowę i modernizację instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • przedsiębiorcy.

Jaki jest termin naboru?

brak planowanych naborów w 2017 r.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

75,2 mln PLN.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie do roku 2020?

20 mln EUR.

Jaka jest wartość projektu?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

Do 85%.

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Jakie są ograniczenia?

Brak wsparcia dla projektów:

 • Których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 • W przypadku nowych instalacji dla projektów w których nie zostanie  osiągnięte co najmniej 10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.
 • W przypadku wszelkiej przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania dla projektów nie skutkujących redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Fiszka archiwalna: Śląsk 4.4

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowice, wersja 7.0, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 26 lipca 2016.