RPO WSL 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

PO WSL 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

 

Na co?

Dotacje na budowę i modernizację instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • przedsiębiorcy.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

 • 34 mln PLN

Jaka jest wartość projektu?

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln PLN

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

 • Do 85%.
 • Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Jakie są ograniczenia?

Brak wsparcia dla projektów:

 • Których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 • W przypadku nowych instalacji dla projektów w których nie zostanie  osiągnięte co najmniej 10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.
 • W przypadku wszelkiej przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania dla projektów nie skutkujących redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Jakie są formy dofinansowania?

Na najbliższe lata w ramach dotacji, przeznaczonej dla projektów, których celem są odnawialne źródła energii, przewidziany jest wachlarz możliwości dofinansowania aż z czterech różnych programów, m.in. wsparcia bezzwrotnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), pożyczki z dotacją oferowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak też refundacje niektórych kosztów, przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Istnieje również możliwość skorzystania z funduszy norweskich (bezzwrotna pomoc finansowa pod postacią takich instrumentów jak: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy). Według umowy zawartej między Norwegią a Unią Europejską przypadającej na lata 2014-2021, Norwegia zobowiązała się przeznaczyć kwotę 391,4 milionów EUR w ciągu roku na słabiej rozwinięte europejskie kraje. Dzięki temu na wsparcie mogą liczyć projekty, należące do dziedziny innowacji, badań oraz edukacji. Kluczowe obszary tematyczne to: zmiany klimatyczne oraz bezpieczeństwo energetyczne.

 

Fiszka archiwalna: Śląsk 4.4

 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowice, wersja 7.0, 2016

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego na 2020 rok.