RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

Na co?

Dotacje na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych (stosowane co najmniej w skali regionu przez okres nie dłuższy niż 3 lata).

Dla kogo?

MŚP.

Jaki jest termin naboru?

Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest na grudzień 2017. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach aktualnego konkursu?

194 881 500 PLN.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 35%,

W ramach pomocy de minimis:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50%.

Fiszka archiwalna: RPO WSL 3.2

Nowa fiszka pojawi się po ogłoszeniu konkursu.

Każda osoba, która stara się o fundusze europejskie lub krajowe, powinna wiedzieć, co oznaczają pojęcia innowacyjność i innowacja. Terminy te znajdziemy w prawie wszystkich ogłoszeniach konkursowych, jak też we wszystkich dokumentach programowych. We wcześniejszych latach ogłaszane były konkursy, które promowały różnego rodzaju innowacje, przykładowo: priorytet 1 wspierał innowacje w B+R, priorytet 4 objął działania, które preferowały inwestycje, które polegały na wdrożeniu innowacyjnych usług i produktów. W latach 2007-2013 programem najbardziej zaangażowanym w prowadzenie innowacyjności był Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, obejmujący poniższe osie priorytetowe:

 • B+R innowacji technologicznych,
 • infrastrukturę B+R,
 • kapitał przeznaczony na innowacje,
 • inwestowanie w innowacyjne projekty,
 • rozpowszechnienie innowacji,
 • krajowa gospodarka na tle międzynarodowym,
 • innowacje w administracji – tworzenie społeczeństwa informacyjnego,
 • wsparcie techniczne.

Dotacje na prowadzenie prac z obszaru B+R w 2017 roku możemy uzyskać w:

 • programie Inteligetny Rozwój,
 • programie Polska Wschodnia,
 • programie regionalnym w danym województwie.

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowicewersja 7.0, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 26 lipca 2016