RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

 

Termin naboru wniosków

  • Konkurs zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego. 

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach konkursu jest wsparcie działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

 

Beneficjenci:

  • Wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa (Istnieje możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem, które na moment złożenia wniosku posiadało status mikro lub małego przedsiębiorstwa a przed podpisaniem umowy nabyło status średniego przedsiębiorstwa).

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie:

  • 76 707 400 PLN

 

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:

  • 500 tys. PLN

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 50 tys. PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  • 85% wydatków kwalifikowalnych

 

Więcej informacji => https://www.a1europe.pl/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-slaskiego-rpo-slaskie-3-2-innowacje-w-msp/b_msvh

 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych 2021

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego na 2021 rok.