RPO WSL 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

RPO WSL 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

Na co?

 • Dotacje na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

 • MŚP.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

 • 60 mln PLN

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna wysokość dotacji: 50 tys. PLN
 • Maksymalna wysokość dotacji: 500 tys. PLN

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

Regionalna pomoc inwestycyjna:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 35%.

Pomoc de minimis:

 • do 50%.

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne:

 • do 50%.

 

Jakie są zasady finansowania?

 • W zakresie realizowanych projektów, mamy możliwość uzyskania wsparcia na zakup narzędzi informatycznych, umożliwiających prowadzenie biznesu, równocześnie wewnątrz firmy, jak i poza nią. Finansowane będą inwestycje, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość prowadzenia sprzedaży produktów oraz świadczyć swoje usługi w Internecie, a także współpracować z innymi firmami, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom teleinformatycznym i unowocześnieniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Modele projektów

Inwestycje, które mogą liczyć na wsparcie finansowe, muszą zastosować rozwiązania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), które będą się wpisywać w następujące modele:

B2B (Business to Business), model ten uwzględnia współpracę firm, która opiera się na używaniu TIK, w wyniku czego prowadzi do automatyzacji wszystkich procesów biznesowych;

B2C (Business to Consumer), relacje firma-konsument są oparte o TIK; w modelu tym możemy wymienić takie usługi, jak sprzedaż online;

B2E (Business to Employee), model który zakłada korzystanie z TIK w relacji pracodawca-pracownik. W zakresie tego modelu możliwe jest wsparcie, m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem;

C2C (Consumer to Consumer), model w którym istnieje interakcja biznesowa między konsumentami, korzystając z TIK.

 


Archiwalna fiszka konkursowa: RPO WSL 3.3

Źródło: Regulamin konkursu RPO WSL 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, lipiec 2016.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowicewersja 7.0, 2016.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego na 2020 rok.